Политикa

ПОЛИТИКА


НА ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици. 

Политиката на ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията са ни да предоставяме на своите клиенти конкурентно способни продукти в областта на проектирането, строителството, ремонта и реконструкцията на пътни, железопътни, метро и хидротехнически тунели, дълбоки изкопи и откоси, задоволяващи техните очаквания относно качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

За нейното реализиране, ръководството на ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критериите за качество, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа, по изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 включващи:  


  • Създаване, поддържане и подобряване на система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с приложимите изисквания на законодателството;
  • Прилагане на методи за ефикасно управление на човешките ресурси: привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа чрез обучение и мотивация;
  • Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
  • Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни технологии в проектирането и строителството, с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
  • Определяне грижата за предотвратяване на свързани с работата наранявания и влошено здраве, както и осигуряване на безопасността и здравето на персонала като основен приоритет в дейността си;
  • Осигуряване систематични подходи по идентификация и управление на риска за здравето и безопасността, отстраняване източниците на възникване и ограничаването им;
  • Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
  • Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството отнасящи се до на качеството в областта на проектирането и строителството, аспектите на околната среда и здравето и безопасността при работа;
  • Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда, предотвратяване на замърсяването и подобряване на екологичната култура на персонала;
  • Използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, с които се намалява, контролира или избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравето и безопасността при работа.

 


Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации, работещи на територията на ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД и е достъпна за обществеността.

Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на тяхното изпълнение в рамките на прегледа от ръководството.


                                                                                         

Дата: 19.01.2017 год. Управител:     д-р инж. Д. Хвърлев