Услуги | Строителство

Строителство


Друга основна дейност на фирмата е строителството на:

•    Транспортни тунели – пътни, метро и железопътни

•    Хидротехнически тунели – напорни и безнапорни

•    Комунални – канализационни

•    Изграждане на дълбоки изкопи

•    Анкерни укрепвания

•    Каверни на подземни електроцентрали