Услуги | Проектиране

Проектиране


Голяма част от много представителни инфасртруктурни обекти с национално значение са изградени изцяло по работни проекти и авторски надзор с водещо участие на специалисти от ''Георх Инженеринг ООД'' .

Проектите са изготвят на базата на:

•    Статическо и динамическо взаимодействие на единната система земна среда – инженерно съоръжение, базирана на метода на числено моделиране ( напрегнато и деформирано състояние, стабилитетни изследвания)

•    3D анализ на тунели, подземни структури, откоси и др.

•    Числен анализ на линейно и нелинейно напрегнато състояние на съоръжения по метода на крайните елементи ( пластична и визкозо-пластична среда)

•    Провеждане на натурни измервания за установяване на напрегнато и деформирано състояние на масива и подземните конструкции и обратен анализ по метода на крайните елементи